Privacy verklaring

Één van de waarden die Sowepo hoog in het vaandel draagt, is discretie. We geven dan ook om uw privacy en willen zorgzaam blijven omgaan met de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en rechten bij het verzamelen en het gebruiken van uw gegevens. We zijn transparant over welke gegevens we verzamelen en waarom. Wij beschermen uw gegevens en verkopen deze niet aan derden. Nu niet, noch in de toekomst.

Hieronder kunt u lezen welke informatie we desgewenst verzamelen (hetzij rechtstreeks of indirect) en hoe Sowepo hiermee omgaat. Lees deze Privacy Policy aandachtig door, wan het bevat essentiële informatie over hoe uw gegevens worden verwerkt en welke cookies we gebruiken.

Laatst bijgewerkt 21 juni 2022

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van je persoonsgegevens door vzw Sociale Werkplaatsen Poperinge gevestigd te Vlaanderenlaan 25 bus 27, 8970 Poperinge en gekend in de KBO onder het nummer 0431.297.632 (hierna “SOWEPO”).

Artikel 1 | Welke gegevens verwerken we over jou?

1.1. SOWEPO verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Categorie 1: telkens je naar onze website surft, kunnen we op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over jou verzamelen, met name je taal, IP-adres, surfgedrag, herkomst en zoektermen. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vind je in Artikel 7;
 • Categorie 2: via één van de invulformulieren of via de inschrijving op de nieuwsbrief op onze website verwerken we je familienaam en voornaam, je e-mail, eventueel ook je telefoonnummer als je dat invult en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;
 • Categorie 3: als je ons belt of mailt, verwerken we je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
 • Categorie 4: bij inschrijving op onze nieuwsbrief verwerken we je e-mailadres; en
 • Categorie 5: als je klant bij ons wordt of indien je een potentiële klant bent, verwerken we je naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer en indien van toepassing of je 18 jaar of ouder bent. Als je in het kader van je bedrijfsactiviteit een bestelling plaatst, verwerken we bijkomend je bedrijfsnaam en je BTW-nummer;
 • Categorie 6: wanneer je contact met ons neemt op een beurs, verwerken we je bedrijfsnaam, jobtitel, voornaam en achternaam, email, telefoonnummer en adres. Als je op een beurs deelneemt aan onze wedstrijd, verwerken we hiernaast ook je leeftijd.  

Artikel 2 | Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

2.1.          Algemene doeleinden:

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor:

 • Categorie 1: om onze website te onderhouden en te verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, en voor marketingdoeleinden met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze website. Strikt noodzakelijke cookies mogen we plaatsen zonder jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die je hebt gesteld met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je verzocht hebt;
 • Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door SOWEPO zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij SOWEPO. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van de door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat SOWEPO daartoe een gerechtvaardigd belang heeft;
 • Categorie 6: direct marketing met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming of de uitvoering van een overeenkomst in het geval van de wedstrijd.

Artikel 3 | Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Wij geven je persoonsgegevens niet door aan derden voor commerciële redenen, behalve met je voorafgaande toestemming.

Wij kunnen wel indien nodig omwille van interne reorganisatie of overdracht van activiteiten je gegevens doorgeven aan nieuwe entiteiten binnen de SOWEPO groep of aan derden die de continuïteit van onze dienstverlening eventueel zouden garanderen. Wij zullen je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

SOWEPO kan externe dienstverleners aanstellen om specifieke diensten te verlenen. Deze dienstverleners zullen gegevensverwerkingen uitvoeren namens ons en in opdracht van ons (in de hoedanigheid van verwerker).

SOWEPO zal verwerkers zorgvuldig en in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming selecteren. Daarnaast zal SOWEPO ervoor zorgen dat de verwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van een eventueel schriftelijk contract en met wettelijke regelgeving op het gebied van gegevensverwerking.

De procedures die namens ons worden uitgevoerd, omvatten:

 • de levering van de technische infrastructuur voor onze diensten en de levering van serverruimte;
 • verzending;  
 • online en gebruiksanalyse;
 • accountverificatie;
 • klantenservice en verwerking van vragen;
 • vertrouwen in en veiligheid van onze diensten(bijv. voorkomen van fraude);

De verwerkers die wij hebben aangesteld, hebben onder bepaalde omstandigheden toegang tot jouw persoonsgegevens, maar uitsluitend ten behoeve van de gevraagde gegevensverwerking.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers, maar als we beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

Artikel 4 | Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Wanneer je contact met ons opneemt via de website, worden deze gegevens na één jaar verwijderd.

Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd worden deze gegevens verwijderd zodra de wedstrijd afgelopen is.

Wanneer je klant bij ons was, behouden we je gegevens tot vijf jaar na het beëindigen van onze klantrelatie.

Je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 7 jaar na de laatste factuurdatum bewaren.

Artikel 5 | Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar info@sowepo.be of per post naar Vlaanderenlaan 25 bus 27, 8970 Poperinge.

Ten slotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be.

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6| Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. Zo hebben wij beveiligde Wifi-netwerken, een streng paswoordbeleid, een badge-systeem, antivirus, firewall en anti-malware en maken wij regelmatig backups.

In geen geval kan SOWEPO aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7 | Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst je toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals jouw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om onze website correct te laten werken en worden daarom geplaatst zonder jouw toestemming. We gebruiken ze bijvoorbeeld om onze website te beveiligen. We verzamelen geen persoonsgegevens met deze cookies en geven de verzamelde informatie nooit door aan derde partijen. Zie hieronder een overzicht van alle strikt noodzakelijke cookies.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

PHPSESSID

Deze cookie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze website functioneert: het stelt je in staat door de website te navigeren en de functies op de website te gebruiken (bijvoorbeeld de zoekfunctie)

 

 

lang                   

Deze cookie wordt gebruikt om te onthouden welke taal er gebruikt wordt. (Waarde = NL)

 

 

Analytische cookies

We willen onze website en diensten natuurlijk blijven verbeteren. Analytische cookies zijn daarbij een handig hulpmiddel. Ze geven ons informatie zoals het aantal bezoekers op onze website, welke pagina's het populairst zijn, enz. We plaatsen ze evenwel nooit zonder jouw toestemming, maar zouden het natuurlijk erg appreciëren mocht je ons je toelating geven. zie hieronder een overzicht van alle analytische cookies die wij graag willen plaatsen.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

_gid

Google Analytics

Wij werken samen met derde partij Google Analytics. Deze cookie houdt onze statistieken bij, met oog op verbetering diensten en online portalen.

Deze cookie wordt 24 uur bewaard

_gat

Google Analytics

Deze cookie refereert eveneens naar onze samenwerking met Google Analytics. En wordt gebruikt voor het bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de bezoeker de website gebruikt, met oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie wordt bij het sluiten van de browser verwijderd (of wordt 1 minuut bewaard).

Deze cookie wordt bij het sluiten van de browser verwijderd (of wordt 1 minuut bewaard).

_ga

Google analytics

Deze cookie refereert eveneens naar Google Analytics. Deze houdt bij hoe de bezoeker de website gebruikt, met oog op verbetering diensten en online portalen.

Deze cookie wordt twee jaar bewaard

Functionele cookies

We bieden je graag extra functies en persoonlijke instellingen aan, zodat je de beste surfervaring hebt. Functionele cookies helpen ons al een heel eind op weg. Ze laten ons onder andere toe om je taalkeuze te onthouden. Zonder jouw toestemming zullen bepaalde functies van onze website jammer genoeg niet werken. Wil je een overzicht van alle functionele cookies die door ons en derde partijen geplaatst worden? Zie hieronder:

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

lang                   

 

Deze cookie wordt gebruikt om te onthouden welke taal er gebruikt wordt. (Waarde = NL)

 

Marketing cookies

Deze cookies worden geplaatst voor marketingdoeleinden en worden gebruikt om je surfgedrag te volgen nadat je onze website hebt bezocht en/of om je gepersonaliseerde advertenties te tonen. Deze cookies kunnen door ons of door derden op onze website worden geplaatst. Je bepaalt zelf of je toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke marketing cookies. Zie hieronder een volledig overzicht van de marketing cookies die door ons en derden geplaatst worden.

/

Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail naar info@sowepo.be of per post naar Vlaanderenlaan 25 bus 27, 8970 Poperinge.

Meer informatie over cookies vind je ook op: www.allaboutcookies.org.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt je hier: www.youronlinechoices.eu.