Algemene voorwaarden

1. BESTELLINGEN

1.1.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze algemene voorwaarden steeds van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van het contract, zullen deze laatste primeren. Het plaatsen van een order betekent dat de koper de algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden accepteert. Elke afwijking van onze algemene voorwaarden moet schriftelijk vermeld en door ons uitdrukkelijk worden aangenomen.

 1.2.

Alle orders aangenomen door onze medewerkers zijn slechts geldig na aanvaarding door onze directie, welke zal bewezen worden door onze schriftelijke orderbevestiging en/of aanvang van de uitvoering.

 1.3. 

Bestellingen op afstand (mondeling, telefonisch, internet, …) worden door ons aanvaard in de verstandhouding dat de klant geacht wordt van onze algemene voorwaarden kennis genomen te hebben via onze website www.sowepo.be en deze aanvaard heeft.

2. OFFERTES

2.1.

Betreffende de prijs verbinden wij ons slechts voor de duur vermeld in de offerte met een maximum van 6 maand op voorwaarde dat er intussen geen salaris, sociale lasten of grondstoffenprijsverhoging de fabricatiekosten vermeerderd hebben en dit zonder aantasting van onze voorraad en onze mogelijkheden. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. Na die termijn zijn wij gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan.

2.2. 

De aangeboden prijzen zijn gebaseerd op stalen en/of specificaties overeenkomstig deze vermeld in de offerte en die in het bezit zijn van de verkoper op de offertedatum.

2.3. 

In geen enkele van onze offertes worden, wat de leverings- en uitvoeringsdatum betreft, definitieve verbintenissen aangegaan, tenzij anders vermeld en door beide partijen ondertekend in bijzondere overeenkomst.

2.4. 

Prijsbepalingen - Prijzen zijn bepaald:In de offerte wordt de stukprijs  met hun respectievelijke seriegrootte en eventuele instelkost weergegeven, of het gehanteerd uurtarief en verbonden kosten (aankopen, energie,…) voor opdrachten in regie uitgevoerd. - Prijzen zijn bepaalbaar:Met een bepaalbare prijs wordt bedoeld dat in de aangeboden offerte voldoende objectieve elementen zijn opgenomen, zodat de prijsbepaling niet aan de willekeur van één de partijen wordt overgelaten.

2.5. 

Offertes gelden voor de aangeboden hoeveelheden. Bij een order met afwijkende hoeveelheden heeft  Sowepo vzw het recht de prijs aan te passen.

2.6. 

Alle aangeboden prijzen zijn excl BTW en excl transportkosten, tenzij anders vermeld. Elke verhoging ten gevolge van om het even welke nieuwe taksen welke de koopwaar belasten voor haar aankomst bij de koper en zich na het afsluiten van de koop voordoen, vallen ten laste van de koper.

2.7.

Bij levering van grondstoffen door de koper gaat Sowepo vzw ervanuit dat de geleverde grondstoffen van goede kwaliteit zijn. Meerwerken zoals aanpassingen van machines en  kwaliteitscontrole van de aangeleverde grondstoffen die  niet conform zijn,  worden doorgerekend in regie.

2.8. 

Indien onze goederen afgeleverd worden op europallets, eventueel in combinatie met onze eigen herbruikbare verpakking (opzetrand, deksel, tussenplaat, ...) dan wordt de kost hiervan niet berekend in de aangeboden prijzen, tenzij specifiek anders overeengekomen. Dit impliceert dat wij voor deze verpakking identieke onbeschadigde verpakking retour vragen. Indien deze niet onbeschadigd retour ontvangen worden, zijn wij genoodzaakt de kosten hiervan door te rekenen.

3. PRIJSHERZIENINGEN

3.1. 

Van producten met een lange looptijd is het productiekostenverloop tussen het ogenblik van de offerte en dat van de levering een onbekende. Een clausule ivm een eventuele prijsherziening is zowel van de koper als van de verkoper een garantie dat de aanvankelijk afgesproken prijs de economische ontwikkeling – zowel opwaarts als neerwaarts – kan volgen en voorkomt discussies aan beide kanten.

3.2. 

De aangeboden prijzen bevatten o.a. 2 componenten: nl. een materiaalcomponent en een salariscomponent. Indien één van beide componenten na verloop van tijd een prijsafwijking heeft, is een prijsherziening mogelijk.

3.3. 

De prijsafwijking van iedere component wordt bepaald t.o.v. een basisreferentiewaarde. De geldige basisreferentiewaarde is deze geldig op de datum van de aanbieding. De referentiewaarden zijn opvraagbaar: voor de materiaalcomponent op http://www.agoria.be, voor de salariscomponent op  http://meta.fgov.be/home.aspx.

3.4. 

Alle prijzen zijn altijd onder voorbehoud van tussentijdse schommelingen van vrachtkosten en andere kosten die kunnen fluctueren buiten de controle van de verkoper.

3.5. 

Elke prijsherziening staat los van de betalingsmodaliteiten.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN EN -TERMIJNEN

4.1. 

De leveringstermijnen worden bepaald en afgesproken bij de plaatsing van een order

4.2. 

Bij een te late levering van de door ons te behandelen goederen door de koper, wordt de leveringstermijn bijgestuurd.

4.3. 

Kosten eigen aan ongeplande/opgelegde deelleveringen zijn ten laste van de koper.

4.4. 

De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding. Evenmin geven zij recht tot vernietiging van de bestelling en/of verbreking van de overeenkomst, tenzij 30 dagen na een aangetekende aanmaning tot levering die na de opgegeven leveringstermijn ontvangen wordt.

4.5. 

Wij behouden ons het recht voor ten allen tijde een voorafbetaling van 35% van de prijs te vragen vooraleer tot levering over te gaan. In geval van uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement is de klant niet gerechtigd de voortzetting van de lopende overeenkomsten te eisen en/of kunnen wij de voortzetting afhankelijk maken van integrale voorafbetaling.

4.6. 

Bij niet-afname na sommatie of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen, hebben wij het recht de bestelling van rechtswege als nietig te beschouwen en zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 35% van het bedrag van de bestelling onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding indien de werken nog niet aangevat zijn, en 90% onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding, wanneer de werken al aangevat zijn.

4.7. 

Alle goederen worden geleverd door de terbeschikkingstelling aan de klant in onze exploitatiezetel (ex works.) en vóór verpakking, ook indien de koper de verpakking en/of verzending aan ons toevertrouwd heeft en/of de kosten van verpakking en/of verzending te onzen laste zijn. De klant verbindt zich ertoe de goederen voorafgaandelijk aan de verpakking te keuren in onze exploitatiezetel en, indien de koper de verpakking aan ons toevertrouwd heeft, de verpakking afzonderlijk te controleren en goed te keuren. Goederen, aan ons aangewezen voor afhaling door de klant, verblijven vanaf het moment van aanwijzing voor rekening en risico (incl bewakingsplicht) van de klant in elk magazijn aangewezen door onze firma.

4.8. 

Indien de klaarstaande goederen niet afgehaald kunnen worden op de voorziene datum, om een reden die ons niet toegerekend kan worden, geschiedt de opslag bij ons of bij een derde op verantwoordelijkheid, risico en kosten van de klant.

 4.9. 

 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, reizen de goederen steeds voor rekening en op risico van de klant, zelfs wanneer de vervoerskosten ten onze laste zijn. Indien de klant de goederen zelf afhaalt en/of vervoermiddelen ter belading ter beschikking stelt, is hij ertoe gehouden zelf controle uit te oefenen op de deugdelijkheid van de vervoermiddelen.

 4.10. 

 Ingeval de goederen door ons verzekerd worden, dekt dergelijke verzekering enkel de waarde van de goederen volgens de regels en modaliteiten verbonden aan de door ons afgesloten verzekeringspolis.

 4.11. 

 De enkele afhaling of inontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat van onze leveringen, wat de zichtbare gebreken betreft. Klachten betreffende de facturen en betreffende verborgen gebreken dienen ons op straffe van verval schriftelijk ter kennis gebracht worden binnen de tien dagen na respectievelijk factuurontvangst en ontdekking van het gebrek.

 4.12. 

Onze aansprakelijkheid voor rechtmatig geweigerde leveringen is steeds beperkt tot de heruitvoering van de dienst en/of vervanging van de door ons geleverde gebrekkige goederen, zonder dat dit aanleiding kan geven op gelijk welke schadevergoeding te onzen laste. Is, om welke reden ook, deze heruitvoering of vervanging niet mogelijk, dan beperkt onze geldelijke aansprakelijkheid zich tot het bedrag waarvoor onze verzekeraar tussenkomst zal verlenen en kan nooit meer bedragen dan de door ons toegevoegde waarde.Onze verzekering BA uitbating en beroepsaansprakelijkheid kan op voorafgaand schriftelijk verzoek van de klant ingezien worden in onze maatschappelijke zetel. Het feit dat aan een klant inzage verleend werd, verplicht ons niet de op dat ogenblik geldende polis(sen) en polisvoorwaarden te handhaven maar laat de klant toe om opnieuw inzage te vragen. Onder geen enkele omstandigheid kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade zoals financiële schade, commerciële schade, productieverliezen, winst- en/of inkomstenvermindering en dergelijke.

 4.13. 

Eventuele waarborgen gelden slechts voor verborgen constructiefouten en kunnen nooit de door de constructeur of door onze leverancier verleende waarborg overstijgen. Alle schade veroorzaakt door gebrekkige materialen die niet door ons geleverd werden, behoren uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de klant, onder voorbehoud van verhaal van deze laatste op derden.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1. 

Alle facturen zijn standaard betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum; tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Er wordt geen korting voor contante betaling aanvaard. Indien geen vervaldag in de overeenkomst wordt genoemd, dienen de goederen contant en zonder korting te worden betaald, dit is: bij afhaling of binnen de 5 dagen, naar onze keuze. Al onze facturen zijn betaalbaar in onze maatschappelijke zetel.

5.2. 

De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en toebehoren van welke aard ook, zelfs indien de goederen bewerkt werden. De klant mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks het nog niet volledig betaalde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag hij het bij de verkoop of de overdracht van een handelszaak betrekken.

5.3. 

Elke vertraging in betaling houdt, automatisch en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, de verplichting in voor de koper om van rechtswege een intrest te betalen gelijk aan de intrest voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstal.

5.4. 

Bovendien wordt bij niet-betaling van de factuur op de vervaldatum en na vergeefse ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met 10% bij wijze van forfaitaire vergoeding voor laattijdige betaling, met als minimum het bedrag van de forfaitaire kosten van invordering bepaald op grond van de wet van 02.08.2002 en als maximum een bedrag van 2.500,00 €, en dit zonder verzaking aan alle schadevergoedingen, terugbetaling van voorgeschoten gerechtskosten en intresten.

5.5. 

De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich mee: (1) de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen en (2) schuldvernieuwing en/of bilaterale en/of multilaterale schuldvergelijking, ten voordele van onze firma.

5.6. 

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht.

5.7. 

Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings)zetel te Ieper.

6. PRIVACY POLICY

6.1. 

Sowepo vzw vindt gegevensbescherming belangrijk. U wordt geacht van onze privacy policy kennis genomen te hebben via onze site: http://www.sowepo.be/nl/privacy-verklaring. De ondertekening van offerte maakt een impliciete aanvaarding uit van deze privacy verklaring.